Học Bổng Trường Hạn Nộp Giá Trị Đăng ký
New International Student Presidential Scholarship Northern Arizona University $10,000
Westcliff University Scholarships for Vietnamese Students Westcliff University 25%
Scholarship 50% for CEG-USA programs CATS Academy Boston 20% - 50% học phí
Academic Scholarship University of Akron $500 - $1500
A. R. Johansson Teaching Award Montana State University $500 - $1000
40th Reunion (Classes of 1966-1970) Scholarship University of Wisconsin-Stout $250 - $8500
Aaron H. Goldfarb Endowed Scholarship University of Denver $1000 - $25000
A.L. Gilbert Distinguished Scholarship California State University - Stanislaus $12,500
AT and T Wireless Service-Learning Scholarship INTO University of South Florida $1000
Alumni "Change the World" Scholarship University of California San Diego Extension $5500
Lijoy scholarship South Texas College $1000
Academic Scholarship University of Bridgeport $11500/năm
Access to Education Award: A2E2 Eastern Illinois University $2500
AWS Foundation Welding Scholarships Mesa Community College $2000
ACACIA Leadership Scholarship Iowa State University $1000
Widerner University Study Group $40,000
Honors Scholarship Pacific University $19,000
International Scholarship Florida Institute of Technology $10,500 - $18,000
Chương trình chuyển tiếp Đại học Navitas USA 10% - 50% học phí
International Scholarship ADELPHI UNIVERSITY $16,000 – $30,800
President’s Scholarship University of La Verne $17,500/năm
Study Group’s scholarship Widener University $40,000
Academic Excellence Scholarship University of Mississippi 25% - 50% học phí
Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ