Châu Âu bao gồm nhiều nước với hệ thống giáo dục đa dạng, có nhiều điểm chung tuy nhiên mỗi nước cũng có những sự khác biệt nhất định ở mỗi nước. Dưới đây là biểu đồ về hệ thống giáo dục ở một số nước. 

 

Giới Thiệu Học Bổng Pro-Face Đối Tác Channel Liên hệ